นางสาว อภันตรี ปะสาวะนัง

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ 1.ด้านความถนัด/1.1 ร้องเพลง/1.2 การแกะสลัก/1.3 รำไทย/2.ด้านความสนใจพิเ