นางสาว สุมาพร จันทกรณ์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เต้นเชียร์ลีดเดอร์