นางสาว สุปาณี ขันกสิกรรม

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ สนใจวิชาการบัญชีเป็นพิเศษแต่ไม่เก่งภาษาอังกฤษ