นางสาว สุธาสินี เพ็งนู

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ ความสนใจพิเศษ: ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์