นางสาว ศุภิสราย์ ชลวัฒนพงศ์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เล่นดนตรีไทย (ตีขิมได้)