นางสาว ศศิธร  แซ่ฉิม 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ บาสเกตบอล วอลเลย์บอล กรีฑา