นางสาว วณิภา พินธุวัฒน์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ-การจัดการทั่วไป

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ว่ายน้ำ คอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีด