นางสาว พัชราภรณ์  เหลาบัว 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ สนใจด้านภาษาต่างอังกฤษ(แต่มีพื้นฐานไม่มากพอ)