นางสาว พฤกษา  คูสินไทย 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ สนใจด้านคอมพิวเตอร์/ด้านโปรแกรม PHOTOSHOP