นางสาว ปรียานุช เอิมสิงห์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ บรรยาย,พูดภาษาอังกฤษ,ญี่ปุ่น,วาดภาพ