นางสาว นุชรี เรืองนุชถี

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สามารถใช้โปรแกรม Word/ Excel และ Powerpoint ได้ดี