นางสาว นพรัตน์  ทรงเงินดี 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ พูด อ่านและเขียนภาษาจีน/เล่นดนตรีไทย (ระนาดเอก)/วาดภาพ ออกแบบ