นางสาว ธิติมา แสงศรี

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ดนตรีไทย ประเภทดีด จะเข้