นาย ทัศนัย ไกรวิลาศ

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี / กีฬา / ศิลปะ / คอมพิวเตอร์