นางสาว ทศวรรณ ปานศรีสุข

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ภาษาจีน,ญี่ปุ่น,ร้องเพลง