นางสาว ณัฐพร จบพรมราช

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ความถนัด – แต่งกลอน อ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง ทำนองเสนาะ /ความสนใจพิเศษ –