นางสาว ญาณิศา สมศักดิ์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ความถนัด -คณิตศาสตร์/ความสนใจ – คอมพิวเตอร์