นางสาว ชุติมน กุณวงศ์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ พิมพ์สัมผัสไทย-อังกฤษได้คล่อง สามารถใช้โปรแกรม photoshop ได้เป็นอย่างด