นางสาว ชุขวัญ คงแสง

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ โปรแกรมคอมพิวเตอร์,ร้องเพลง