นางสาว ชนิกานต์ อภินัยประเสริฐ

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เต้น ว่ายน้ำ