นางสาว จีรนันท์ แสวงการ

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ การร้อยมาลัย การปักครอสติส การคิดลูกคิดญี่ปุ่นระดับ1-2