นางสาว กิติยา แก้วบุญทอง

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ วอลเลย์บอล พิมพ์คอมพิวเตอร์