นาย กิตติวัฒน์ ชัดเชื้อ

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การสื่อสารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เล่นกีฬา(ฟุตบอล)