นางสาว กรรณิการ์ เพ็งธรรมมา

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ -ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Apertis/-ใช้โปรแกรม Microsoft Office/-พิม