นางสาว  เสาวลักษณ์   ทรัพย์วิลาวรรณ 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ว่ายน้ำ