นางสาว  อุมาพร   เพ็ชรพันธ์ 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สะสมและอ่านหนังสือนิยายความรัก