นางสาว  ศรัญญา   ประเสริฐเลิศอุดม 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ-การจัดการทั่วไป

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ พิมพ์ดีดไทยได้ 42 คำต่อนาที พิมพ์อังกฤษได้ 55 คำต่อนาที/สามารถใช้โปรแก