นางสาว  วิไลวรรณ   อินทร์น้อย 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ พิมพ์ดีด และ ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี