นางสาว  มาลัยลักษณ์   เอี่ยมโซ้ 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ถักกระเป๋าจากไหมญี่ปุ่น