นางสาว  ปทุมมาศ   คีรีโชติ 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ แกะสลักผักและผลไม้/จัดดอกไม้