นาย  ณัฐพงษ์   อินประเสริฐ 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ-การจัดการทั่วไป

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ การพิมพ์ / คอมพิวเตอร์