นางสาว  ชลธิชา   เชียงเภา 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ พิมพ์ดีด ภาษาไทย/อังกฤษ / คอมพิวเตอร์ Microsoft office /Internet