นางสาว  จิรพรรณ   ตันติพงษ์ศิริกุล 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ การปั้นอาหารจิ๋ว ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้บางโปรแกรม