นางสาว  จตุพร   สังกาลา 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ การพูดในที่สาธารณะ/เต้น