นาย เอกลักษณ์ ประดิฐสกุล

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ประกอบ-ซ่อมคอมพิวเตอร์