นาย สุรสิทธิ์ พิสฐศาสน์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า – ไฟฟ้ากำลัง

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เล่นคอมพิวเตอร์ เขียนแบบไฟฟ้าด้วย Autocad