นาย ศักดิ์ชัย รักสนิท

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา วิศวกรรมเครื่องกล

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ซ่อมเครื่องยนต์/แต่งรถยนต์