นาย วชิรวิทย์ เจริญสุข

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า – ไฟฟ้ากำลัง

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ นักกีฬาฟุตบอล และเซปักตะกร้อ และขับรถยนต์ได้