นาย ณรงค์ศักดิ์ ศิริไพร

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า – ไฟฟ้ากำลัง

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ การติตั้ไฟฟ้าภายในอาคาร อยากที่จะเป็นข้าราชการครู