นาย จิรนัฐ แก้วบุตรา

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี/สามารถทำแผนการผลิต