นาย จตุรงค์ ป้อมศิลา

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า – ไฟฟ้ากำลัง

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ กีฬาฟุตบอล/กีฬาและการทำหุนยนต์