นาย กษิติ แซ่ลิ่ม

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เล่นกีฬา (ฟุตซอล/ฟุตบอล)